X. מרכיבי ההגדרות המודרניות

אף הגדרה דפיניטיבית אחת של דת לא היתה מקובלת על כל המלומדים, אבל מספר מרכיבים, שנקבעו במונחים מופשטים באופן הולם, מופיעים לעתים תכופות בצירופים שונים בתור המאפיינים של דת. הם כוללים אמונות, עיסוקים, מערכות יחסים ומוסדות שקשורים אל:

א) כוחות על-טבעיים, כוחות עליונים, ישויות או שאיפות;

ב) הדאגות האולטימטיביות של האדם;

ג) חפצים מקודשים (דברים שהם נבדלים ואסורים) של מסירות רוחנית;

ד) גוף ששולט בגורלו של האדם;

ה) בסיס ההוויה;

ו) מקור של ידע או חוכמה טרנסצנדנטיים;

ז) האופי המשותף של חיים דתיים.

ההשלכות והפונקציות של דת מצוינות בתור:

א) מעניקות זהות אישית ו/או קבוצתית;

ב) מבססות מסגרת התמצאות;

ג) מאפשרות יצירת עולם של משמעות מעשה ידי אדם;

ד) מספקות עידוד ונחמה לגבי סיכויים לעזרה וגאולה;

ה) גורמות לפיוס והשלמה של בני אדם ולשמירה על קהילה מוסרית.

בעוד שתכונות אלה יתקבלו בדרך כלל על-ידי המלומדים כמאפיינות את רוב הדתות אם לא את כולן, ייתכן שניווכח שהן יותר מדי רחבות מכדי לאפשר יישום קל בתחום המעשי כאשר, לדוגמה, ממשלות או מערכות משפטיות מודרניות מתמודדות עם המשימה של יישום קריטריונים מתאימים על המגוון הרב של דתות חדשות, או כאלה שיובאו לאחרונה, שיש להן כעת חסידים בחברות המערביות. למטרה זו, ייתכן שיהיה נחוץ קטלוג מתוחכם יותר של מאפיינים, שיכלול קטגוריות שכל אחת מהן מיוצגת לא בתור תנאי בל יעבור של דת, אלא כתכונות שניתן למצוא לעתים קרובות בראיות האמפיריות על כל קבוצה הטוענת למעמד של דת. אם כן, יש להתייחס לתכונות אלו, כפי שכבר ציינו, כ-"קווי דמיון של משפחה" שניתנים לזיהוי. כך יש לראות כל פריט כמשהו שהוא קרוב לוודאי ניכר בדת, מבלי להציע שהוא חייב להיות קיים כדי שתנועה או מערכת של רעיונות יוגדרו כדת.

XI. רשימת סעיפים הסתברותית
הורד את הספר הלבן