XXXIII. לסיכום

בדיוק כפי שהמלומדים החלו לזהות את הגיוון כיום בין הדתות בחברה של ימינו, כך, אם עלינו לשמור על זכויות אדם בסיסיות של חופש האמונה והעיסוק, זה נעשה חיוני לזנוח סטריאוטיפים ישנים של דת ושל הפריטים המדויקים שמרכיבים אותה. בעולם פלורליסטי מבחינה תרבותית, דת, כמו תופעות חברתיות אחרות, עשויה ללבוש צורות רבות. לא ניתן לקבוע מהי בדיוק דת על-ידי שימוש במושגים הלקוחים ממסורת מסוימת אחת. רק מידה רבה יותר של מופשטות, שנמצאת מעל לכל תרבות ספציפית ולכל דת ספציפית, יכולה להקיף בתוך מסגרת התייחסות אחת את טווח הגיוון של תנועות דתיות אמיתיות. בדיוק כפי שלא ניתן לאפשר לתופעות הקונקרטיות של דת מסוימת להכתיב את הסגנון הנדרש מאמונות אחרות, כך גם השפה שבה משתמשים צריכה, ככל האפשר, להישמר נקייה מקונוטציות תרבותיות ספציפיות. למטרה זו, ולמען ההגינות בהתדיינויות בנוגע לדתות, הוצעה רשימה סעיפים הסתברותית זו שמופיעה לעיל [פרק 11]. רק עם אמצעי מסוג זה, שנבנה במודע הן כדי לזהות את האופי ההתפתחותי של הדת והן כדי לשלב בקטגוריות עצמאיות את ההיבטים השונים של מחשבה ועיסוק, סביר להניח שהמגוון הרחב של דתות בנות זמננו יקבל את העיון והבדיקה הראויים לו.

בריאן רונלד וילסון
28 באפריל 1995
אוקספורד, אנגליה

על המחבר
הורד את הספר הלבן