א. המתכחשים לדת ותנועות דתיות חדשות
הורד את הספר הלבן