II. מגוון דתי בימינו

בחמשת העשורים האחרונים, מגוון הדתות בחברות המערביות גדל בצורה משמעותית. היתה צמיחה דרמתית במספר הגופים הדתיים החדשים, שכמה מהם יובאו לאחרונה למערב, בעיקר מהמזרח. הפלורליזם הדתי המוקדם יותר, שכמעט כולו הוגבל לווריאציות בתוך הנצרות, הורחב וכולל תפיסות חדשות של רוחניות ותנועות חדשות שנובעות ממסורות דתיות אחרות. הלימודים, העקרונות, העיסוקים ודפוסי הארגון של גופים שונים אלו – בין אם הם מקומיים או מיובאים – שונים מאוד זה מזה, ולעתים קרובות שונים לגמרי מהמאפיינים התואמים של כנסיות או כתות מסורתיות. עם זאת, יש להבהיר שהחפיפה בקריאה לחופש דתי מצד גופים בינלאומיים, והצמיחה המהירה של תנועות דתיות חדשות, היו מקריות. ההחלטות של גופים בינלאומיים לא כוונו במיוחד לסוגיות של סובלנות כלפי דתות חדשות אלה. נהפוך הוא, הן עסקו בעיקר בחופש הדת בעולם הקומוניסטי, ולידידות בין האמונות הגדולות השונות בחברות פלורליסטיות מבחינה דתית. צמיחתם של מיעוטים רוחניים חדשים רבים כל-כך במערב היתה מקרית, ורוח הסובלנות שנתמכה על-ידי גופים בינלאומיים – סובלנות שהם בהחלט זכאים לה – לא תמיד הוענקה להם בקלות רבה.

III. הסובלנות במסורת הנוצרית
הורד את הספר הלבן