XIV. גיוון בין דתות: הבודהיזם

הבודהיזם בולט כדוגמה עיקרית לדת שקוראת תיגר על ההנחה המרומזת שדת היא מונותאיסטית בהכרח. הבודהיזם הוא לא מערכת של אמונה מונותאיסטית, ואפילו באותם ענפים של הבודהיזם שבהם ישנה מחויבות נחרצת לרעיון שבודהא עצמו הוא מושיע, כמו לדוגמה בכתות הג'ודו שו והג'ודו שינשו ('הארץ הטהורה') ביפן, תפיסה זו לא עומדת בסטנדרטים של התייחסות לבודהא כאל אל-בורא. הבודהיזם באופן כללי אינו שולל את קיומם ופעילותם של מגוון אלים, ובעוד שבכתות בודהיסטיות מסוימות הם עשויים להיות המושא להערכה ולריצוי, לא מוענק להם שום תפקיד חיוני בתוכניות שנקבעו בתורות הבודהיסטיות, ואומנם, כמו בני האדם, הם נחשבים לכפופים לחוקי הקארמה וגלגול הנשמות. כדי להמחיש את אופי הבודהיזם, ניתן להלן תיאור קצר של תורות הבודהיזם תרוואדה, הבודהיזם של סרי לנקה, בורמה, תאילנד וזה של קמבודיה, אשר בדרך כלל נחשב על-ידי מלומדים מהמערב למסורת העתיקה ביותר.

XV. בודהיזם התרוואדה
הורד את הספר הלבן