XIII. גיוון והכללה

מכך נובע שבנקודות רבות, לא קל לבצע את ההכללה בנוגע לדת: בעוד שאנו מכירים בתופעה שמזוהה כ-"דת", יש להודות בקיומו של הגיוון הרב, בסוגיות רבות, בקרב הפריטים בתוך המין עצמו. אנשי המערב שיש להם נגיעה לדת מהווים לעתים תכופות קורבנות של דעות קדומות (לרוב לא במודע) שנובעות מהמסורת הנוצרית, אבל ברגע שמתעלמים מדעות קדומות כאלה, מתברר שרבים מהפריטים הקונקרטיים, שלפי המודל הנוצרי עשויים להיחשב לתנאי בל יעבור של הדת, לא יימצאו למעשה במערכות אחרות. לכן, ברשימת הסעיפים שלעיל, ישנה הימנעות מהאזכור של ישות עליונה, מאחר שבעיני הבודהיסטים של התֶרָווָאדה (ובודהיסטים רבים של המאהיאנה) אין למושג זה כל תקפות. לסגידה, שצוינה לעיל, יש השלכות שונות מאוד לבודהיסטים מהשלכותיה עבור נוצרים, ואפילו בתוך הנצרות יש מגוון רב של הבנות לגבי סגידה בקרב קבוצות דתיות שונות כגון הקתולים, הקלוויניסטים, אנשי המדע הנוצרי ועדי יהוה. ברשימת הסעיפים אין כל התייחסות לעיקרי אמונה, שהם בעלי חשיבות מיוחדת במסורת הנוצרית, אך אין להם כזו חשיבות בדתות אחרות רבות, שבהן אורתופרקסיה (במובן של 'אורח חיים נכון') היתה לעתים קרובות בעלת חשיבות גדולה יותר מהאורתודוקסיה (במובן של 'אמונה נכונה'). אין כל אזכור של הנשמה, מרכזית כפי שהיא בנצרות האורתודוקסית, מפני שהרלוונטיות של מושג זה מוטלת בספק במידת מה ביהדות, והוא נשלל במפורש במספר גופים פורשים נוצריים (לדוגמה, האדוונטיסטים של היום השביעי ועדי יהוה, שלכל אחד מהם יש כיום מיליוני מאמינים ברחבי העולם, ואצל בני אחוות ישו ואותם פוריטנים, כולל ג'ון מילטון, שהיו ידועים בתור "מורליסטים", כלומר, מאמינים ששללו את קיומה של נשמה אלמותית). הרשימה גם אינה מציינת את הגיהינום, מאחר שזהו עוד מושג שחסר ביהדות. אזכור המושג המופשט של העולם הבא הוא ביחיד או ברבים כדרך לכלול את שתי התפיסות השונות בנצרות, כלומר גלגול נשמות ותחיית המתים, וכן ההסברים השונים קמעה על גלגול נשמות בבודהיזם ובהינדואיזם. לכן, הרשימה מנסה לציין פריטים ברמת מופשטות גבוהה אבל גם להיות מעשית בכך שהיא מאפשרת את יצירת הזיהוי בין תחומים שבדרך כלל אופיינים לדברים שמהם מורכבת דת.

XIV. גיוון בין דתות: הבודהיזם
הורד את הספר הלבן