XII. דתות כישויות היסטוריות

רשימת הסעיפים שלעיל מוצגת במונחים של הכללה מופשטת יחסית, אבל דתות אמיתיות הן ישויות היסטוריות, לא מערכות שבנויות בצורה לוגית. הן כוללות מגוון רחב של עקרונות ארגון, תקנוני התנהגות ודפוסי אמונה, שנקבעו בתקופות היסטוריות שונות, שכל אחת מהן, בתוך אותה מסורת דתית נרחבת, היתה מאופיינת בהבנות מובהקות, לעתים מנוגדות, של דתיוּת. בתוך דת אחת, חסידים של דרגות משתנות של תחכום מכירים לעתים קרובות באותו הזמן בדוקטרינות או בפרשנויות שונות של עיסוק טקסי. פריטים זהים של אמונה או של סגידה עשויים להיראות לאחדים כסימבוליים, ולאחרים בעלי עוצמה בעצם מהותם, ועם זאת שניהם קיימים במערכות דתיות שבהן לא היתה מידה רבה של החלפת רעיון סותר אחד באחר כצמיחה של תפיסות ופרשנויות במהלך ההיסטוריה. ההתאמה בין הדרכים השונות של הבנת האמונה והסגידה עשויה להתרחש במהלך הזמן, אבל כדי שהיא תקרה היא חייבת להסתמך על הסמכות והיעילות של המנהיגות כמו גם על המתכונת של ארגון. גיוון כזה בתוך מסורת דתית נתונה מסבך עוד יותר את התמונה הרחבה של הבדלים בין המסורות הדתיות הגדולות ואינספור חלוקות המשנה שלהן שפותחו עם הזמן. רשימת הסעיפים שלעיל מנסה להשתמש בקריטריונים מספיק נרחבים כדי לכלול את השפעות ההתפתחות הדתית, וכוללת את המרכיבים היותר מילוליים, קונקרטיים, אפילו אלה מהסוג של אמונה בכישוף שמתמידים בכמה רמות אפילו בתוך מערכות דתיות שהחלו לבטא ולהצדיק את אמונותיהן ואת פעילויותיהן במונחים מופשטים ומתוחכמים. ייתכן שכמה דתות, שהתפתחו לאחרונה, התחמקו במידה רבה או אפילו באופן מוחלט מהשפעת התפיסות הפרימיטיביות שקיימות בדתות אחרות, וייתכן שכתוצאה מכך, הן לא עומדות בקריטריון זה או אחר של הרשימה (שכוללת בהכרח סעיפים שנמצאים בראש ובראשונה במערכות דתיות עתיקות, ושלא תמיד שרדו בזמן שאותן דתות התפתחו). לכן, האופי ההיסטורי וההתפתחותי של המחשבה והיישום הדתיים מרמז שדתות מעטות בלבד, אם בכלל, יתאימו במידה שווה בכל הסעיפים ברשימה שאמורה לכלול אינדיקציות שמביאות בחשבון את מגוון הסוגים שנכללים בתופעה של דת.

XIII. גיוון והכללה
הורד את הספר הלבן