V. אלוהות והעולם הבא

בסיינטולוגיה נאמר מעט מאוד בנוגע לאלוהים. למרות זאת, בסיינטולוגיה מאמינים באלוהים או בקיומו של בורא. סיינטולוגיה לא דורשת בהכרח אלוהים תיאיסטי ופרסונאלי, אלא סוג כלשהו של אלוהות, ישות עליונה או, כפי שסיינטולוגיה מבטאת זאת לעתים קרובות, תחום ההשפעה השמיני, או הדינמיקה של האלוהים.

יש לציין שלא כל דתות העולם, גם לא כמעט כולן, מאמינות באלוהים פרסונאלי. לדוגמה, כך המצב בחלק גדול של דת ההינדואיזם. והתרוואדה בודהיזם ברמה הפילוסופית שלה היא לגמרי אתיאיסטית. למרות זאת, יש לה בדרך כלל מעמד של דת עיקרית.

VI. הרעיון על האדם
הורד את הספר הלבן