II.
משימה

נתבקשתי לתת את חוות דעתי המקצועית בנוגע לשתי שאלות כלליות: (1) האם סיינטולוגיה היא "דת" מכל הבחינות של מילה זאת? ו-(2) האם כנסיות הסיינטולוגיה הן "מקומות של סגידה" מכל הבחינות של מונח זה? אני מבין שסוגיות אלו עולות בהקשר של הליכים אדמיניסטרטיביים שמטרתם לקבוע אם כנסיות הסיינטולוגיה עומדות בדרישות של פטור ממס רכוש בתור "מקומות סגידה". אני ניגש לשאלות אלה לא מתוך מומחיות כלשהי או השקפה מבחינה משפטית, אלא מעובדת היותי פילוסוף של דת ותרבות, עם ידע ספציפי על דתות בעידן המודרני, כולל סיינטולוגיה.

... סיינטולוגיה היא קהילה של סגידה דתית במלוא מובן המילה כי מושא הסגידה שלה הוא גם אבסולוטי וגם טרנסצנדנטלי, צורות הסגידה שלה הן גם רוחניות וגם חינוכיות, ואירועי הסגידה שלה הם גם פרטיים וגם ציבוריים.

כהקדמה לדיון המלא בהמשך, אני משוכנע, על בסיס הכשרתי המקצועית ומחקרי האקדמי, שסיינטולוגיה היא ארגון דתי מכל הבחינות של מונח זה משום שהיא עומדת בהגדרה האקדמית של כל מסורת דתית, חותרת אחר אותן השאיפות של כל חיפוש דתי, ומראה את המאפיינים של כל קהילה דתית אחרת. אני גם משוכנע שסיינטולוגיה היא קהילה של סגידה דתית במלוא מובן המילה כי מושא הסגידה שלה הוא גם אבסולוטי וגם טרנסצנדנטלי, צורות הסגידה שלה הן גם רוחניות וגם חינוכיות, ואירועי הסגידה שלה הם גם פרטיים וגם ציבוריים.

III. ניתוח של סיינטולוגיה בתור ארגון דתי
הורד את הספר הלבן