II. מיהם הסיינטולוגים?

במחקרם על דת הסיינטולוגיה, רוי וואליס ורונלד צ'גנון ניסו ליצור פרופיל כללי של חברי קהילת הסיינטולוגים. בנקודות רבות היתה התאמה בתוצאות.

בצרפת, ניסינו לאסוף נתונים מאותו הסוג מ-285 חברי קהילה שנבחרו באקראי. הפרופיל שעלה מראה ששני שלישים הם גברים, לרוב בטווח הגילאים של 26 עד 41. רובם נשואים ויש להם ילד אחד או שניים.

בדרך כלל, סיינטולוגים נולדו וגדלו באיזור עירוני עד גיל 18. הם משתלבים היטב בחברה, רמתם המקצועית גבוהה (עסקי תיווך, מנהלים בכירים, אנשי עסקים, בעלי מקצועות המלאכה, בעלי חנויות). ארבעים ושניים אחוזים מהם הגיעו לרמה של חינוך על-תיכוני, והם מתמחים בשטחים טכניים, אמנות, מסחר וספרות.

הסיינטולוגים הצרפתים באים בעיקר מרקע קתולי, אך כבר לא לוקחים בזה חלק עוד; 16 אחוז אומרים שהם היו אתיאיסטיים. מאלה שהסכימו לדבר על גישתם הנוכחית כלפי הדת המקורית שלהם, קצת יותר ממחציתם טענו שהם עדיין משתייכים אליה, ואחדים אמרו שהם מבינים את הדת הקודמת טוב יותר ושהם מיישמים אותה באופן יותר רוחני. יש לציין שהעיסוק בסיינטולוגיה אינו מוביל בהכרח לנטישת הדת המקורית, למרות שמעשית סיינטולוגיה היא דת שלמה וסיינטולוגים בדרך כלל מחזיקים בדתם הקודמת מסיבות חברתיות ומשפחתיות בלבד.

III. כיצד סיינטולוגים נותנים תוקף לעיקרי אמונתם?
הורד את הספר הלבן