IV. הבנת האבסולוטי: מבנים של קיום חדש, הקיום הגבוה ביותר

הבנת האבסולוטי נמצאת במרכזן של מערכות תיאולוגיות רבות. על מנת לדון בנושא הזה, יש להסתמך לא רק על המילה הכתובה אלא גם על עדויות שבעל-פה.

בבחינת כמה מהתכונות של הקונספט של סיינטולוגיה לגבי האבסולוטי, אנו משווים אותן למושג המוצק של האבסולוטי אשר מתהווה במערכות תיאולוגיות אחרות.

I.IV. קיום אישי או שאינו אישי

הקיום הגבוה יותר, או האבסולוטי, איננו אישי מטבעו, מצב שנוצר מהקיום של הישות הרוחנית האישית ושל היצירות אשר נוצרו כתוצאה מהמשחק היצירתי שמשחק העצמי הנצחי והכול יכול.

II.IV. המשכיות או אי-המשכיות של התנהגות בין העולם הפיזיקלי (MEST) לישות רוחנית

למרות שבעיה זו אינה מוצגת בצורתה הכללית ולכן אינה מעניינו של עיסוק רוחני, יש להכיר בסבירות גבוהה שהיחסים בין הבורא לבין העולם שנברא (שמורכבים מחומר, אנרגיה, מרחב וזמן, אשר יוצרים את הצירוף MEST) מופרעים; כלומר, לא קיים ביניהם מעבר רציף. בקשר לאבסולוטי (עד כמה שהנושא האבסטרקטי הזה הינו מעניין, מנקודת מבט פרקטית), היחס אליו הוא כמהות פנימית, אשר הישות הרוחנית יכולה להשיגה והיא התוצאה אשר ממתינה לכל אדם אשר הולך בדרך האישית ב-'גשר לחופש מוחלט'.

III.IV. הבעיה של התגלות בסיינטולוגיה

ההתגלות ניתנת בסיינטולוגיה פעם אחת ובאופן מלא על-ידי האישיות, החיים והטקסטים של ל. רון האברד. לכן, המשימה של חברי הכנסייה היא ללמוד וליישם את המסר של האברד. כאן נמצא הבסיס להפניות הבלתי פוסקות לאמירות ולטקסטים של האברד. תפקיד הטקסטים של האברד בדרשה, בטקס ובעיסוק היומיומי של אנשי הדת ובאי הכנסייה הוא תפקיד ההתגלות.

IV.IV. הבנה מילולית ולא מילולית של האבסולוטי

עבור סיינטולוגיה, ההבנה הלא מילולית של האבסולוטי אופיינית לתיאולוגיה של שלילת תארים. ההבנה השוללת תארים של האבסולוטי קשורה לעיסוק הפורמאלי המאפיין את המסורת הרוחנית של סיינטולוגיה אשר מפרטת איך להשיג אותו יותר מאשר מסבירה אותו עצמו. המסע למצבים גבוהים יותר של מודעות – שהוא קפדני בצורתו – הוא ייחודי לתיאולוגיה של שלילת תארים. ההנחה האופיינית לתיאולוגיה של שלילת תארים היא ההנחה של חוסר האפשרות הבסיסי, לתאר במילים את המצבים הגבוהים יותר של מודעות. בנוסף, מניחים כי מילים רק מעוותות את החוויה של האבסולוטי. סיינטולוגיה היא דוגמה קלאסית של מערכת דתית של שלילת תארים.

מייקל א' סיוורטסב, Ph.D.‎
מוסקבה
יולי 1995

על המחבר
הורד את הספר הלבן